ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างมาก เช่น การติดตามข่าวสาร การตรวสอบราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
                ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนซึงเป็นนักเรียนในโรงเรียนประจำตำบล ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เฉพาะในเวลาเรียนเท่านั้น อีกทั้งทางโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทำระบบการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบออนไลน์ขึ้นใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่ผู้จัดทำรับผิดชอบ โดยได้จัดทำ web server ขึ้นใช้ภายในโรงเรียน เพื่อจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเท่าที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จะพึงกระทำได้
               เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับ Internet......
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ www
)

               เวิลด์ไวด์เว็บ (Word Wide Web - WWW) หมายถึง การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์ โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล ซึ่งเรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ด้วยการเรียกชื่อโฮสต์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้คำนำหน้าว่า www เช่น www.google.com เป็นต้น ลักษณะของเวิลด์ไวด์เว็บ จะนำเสนอข้อมูลในลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเสมือนหน้าหนังสือหรือนิตยสาร ซึ่งสามารถบรรจุข้อความ รูปภาพ และเสียงไว้

เว็บเพจ (Web pages)
                คือ เอกสารที่เป็นไฮเปอร์เท็กส์ หรือ ไฮเปอร์มีเดีย ซึ่งไฮเปอร์มีเดียเป็นสื่อประสมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง การสร้างเว็บเพสามารถใช้ภาษา Hypertext Markup Language หรือ HTML ซึ่งประกอบด้วยชุดของคำสั่งที่เรียกว่าแท็ก หรือ มาร์กอัป ลักษณะของภาษา HTML
โฮมเพจ (Home pages)
  หน้าแรกของเว็บเพจเราเรียกว่า โฮมเพจ (Home Page)
เว็บไซต์ (Web Site)
               เมื่อเราเอาเว็บเพจหลายๆ เว็บเพจมารวมไว้ในแหล่งเดียวกัน เราเรียกว่า เว็บไซต์

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน   และฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 
สืบค้นข้อมูล