...............
-> ชื่อ นายสุวิทย์ เทียมทัด
-> ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
-> สถานที่ทำงาน โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
     เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)
  การศึกษา
   

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ มหาสารคาม
- ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ
  พัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี