ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างมาก เช่น การติดตามข่าวสาร การตรวสอบราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
                ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดและข้อสอบออนไลน์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่ผู้จัดทำรับผิดชอบ เพื่อจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
               
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ค23102)

               เนื้อหาประกอบด้วย 1.อสมการ >> อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
               2.ความน่าจะเป็น >> ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
               3.สถิติ>ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ค่ากลางของข้อมูล
               4.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ >>กิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ค32102)

               เนื้อหาประกอบด้วย 1.สถิติและข้อมูล >> ความหมายของวถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
               2.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น >>การแจกแจงความถี่ของข้อมูล การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้นใบ เปอร์เซ็นไทล์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
               3.การสำรวจความคิดเห็น>วิธีสำรวจความคิดเห็น ขอบเขตของการสำรวจ วิธีเลือกตัวอย่าง การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน   ฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 สุวิทย์ เทียมทัด

สืบค้นข้อมูล