เนื่องจากคะแนนสอบที่นักเรียนทำไม่เก็บลงฐานข้อมูลครูแก้ไขโปรแกรมไม่ทัน จึงให้นักเรียนสืบค้นข้อสอบO-NETเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติม.5 พร้อมทั้งแสดงวิธีทำมาคนละ 5 ข้อ ทำใส่กระดาษรายงานหรือ A4 ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562
                ประกาศเมื่อ 8 มีนาคม 2562
               
ให้นักเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ติดต่อครูสุวิทย์ ด่วน!!!!!

               กันยารัตน์ หนูพร / อทิตยา มัฐผา / ศิวพร สมใส ม.5/12
               ณัฐภัทร วรรณราช / กัญญานัฐ ละดาดก ม.5/14
               
               

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5(ค32102)

               เนื้อหาประกอบด้วย 1.สถิติและข้อมูล >> ความหมายของวถิติ สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
               2.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น >>การแจกแจงความถี่ของข้อมูล การแจกแจงความถี่สะสม การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ ฮิสโทแกรม แผนภาพต้นใบ เปอร์เซ็นไทล์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล
               3.การสำรวจความคิดเห็น>วิธีสำรวจความคิดเห็น ขอบเขตของการสำรวจ วิธีเลือกตัวอย่าง การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น การประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน   ฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 สุวิทย์ เทียมทัด

สืบค้นข้อมูล