...............
-> ชื่อ นายสุวิทย์ เทียมทัด
-> ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
-> สถานที่ทำงาน โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
     เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)